Verlofregeling

Kinderen zijn leerplichtig tot en met het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt.

Is uw kind leerplichtig, dan moet uw kind volgens de voorgeschreven tijden de school bezoeken. De directeur van de school heeft bevoegdheid om tot en met tien dagen verlof te verlenen. De leerplichtambtenaar van de gemeente beslist over verlof van meer dan tien dagen.


Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Verlof indien:
 
 wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten schoolvakanties te gaan;
 
 een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is.
 
Vakantieverlof mag:
 
 één maal per schooljaar worden verleend;
 
 mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 
 mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 
Gewichtige omstandigheden 10 dagen per schooljaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestel-de in artikel 14, lid 1 van de leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
 
1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 
2. voor verhuizing 1 dag;
 
3. voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad of 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de leerling;
 
4. bij gezinsuitbreiding, voor geboorte/ adoptie ten hoogste 2 dagen;
 
5. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
 
6. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag.
 
7. bij een 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en een 12 ½-, 25,-, 40-, 50-, en 60-jarig huwe-lijksjubileum van ouders of grootouders 1 dag of ten hoogste 2 dagen, indien dit in verband met de afstand noodzakelijk is;
 
8. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
 
Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per jaar.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woonge-meente te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist vervolgens over de aanvraag.