Sluiting Obs Klavertje Vier

05 juli 2012
Op 8 maart jl. hebben wij jullie erover ge´nformeerd, dat het Asielzoekerscentrum Klompjan te Markelo gaat sluiten per 1 oktober 2012. Daarmee komt ook een einde aan 21 jaren onderwijs aan asielzoekerskinderen in Markelo: Obs Klavertje Vier houdt op te bestaan. Waarschijnlijk zullen er in ieder geval na 1 oktober a.s. geen leerlingen meer zijn.

Het is de bedoeling, dat uiterlijk na afloop van de herfstvakantie, het personeel wordt overge-plaatst naar een andere school van OPO Hof van Twente, hetzij binnen de reguliere formatie, hetzij als boventallige. Deze overplaatsing geldt alleen voor het schooljaar 2012-2013. In de loop van dat schooljaar zal de situatie opnieuw worden bekeken.

Om de overgang naar de nieuwe school voor de mensen van Obs Klavertje Vier zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er diverse afspraken gemaakt met de ontvangende scholen.

Sommige leden van het personeel zullen na de zomervakantie echter eerst "gewoon" weer naar school gaan om les te geven aan eventueel nog aanwezige leerlingen, diverse administratieve taken, zoals onderwijskundige rapporten en archief, af te wikkelen of de school verder te "ontmantelen".

De daadwerkelijke ontmanteling van het schoolgebouw van Obs Klavertje Vier (meubilair, in-ventaris, methodes, ge- en verbruiksartikelen e.d.) zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de laatste leerling de school heeft verlaten.

Op basis van de verwachting, dat veel kinderen vrij snel weg zouden zijn van Obs Klavertje Vier is besloten om al in april een afsluitende activiteit voor de kinderen te houden. Op 16, 17 en 18 april heeft deze activiteit, in de vorm van theaterworkshops en de voorstelling "1001 nacht", plaatsgevonden.

Op zaterdag 30 juni hebben het AZC en Obs Klavertje Vier in verband met de komende sluiting een zogenaamde "open sluitingsdag" georganiseerd. Veel collega's hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog eens op de school rond te kijken en een praatje te maken met het personeel.