Scholenvisie gemeente Hof van Twente openbaar

15 januari 2013
De gemeente Hof van Twente en de schoolbesturen Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente (OPOHVT), Stichting Katholiek Onderwijs Midden Twente (KOMT), Stichting Marcant Onderwijs, Stichting Keender en Stichting Nutsbasisschool Delden hebben in nauw overleg een Scholenvisie laten opstellen die een doorkijk geeft hoe het basisonderwijs in Hof van Twente op de lange termijn vitaal en kwalitatief geborgd kan blijven. Het plan schetst de mogelijke ontwikkelingen van het onderwijs en de onderwijshuisvesting tot 2022 met een doorkijk voor de lange termijn naar 2032.
Op basis van prognoses zal het bevolkingsaantal in Hof van Twente de komende jaren dalen. Ook het aantal basisschoolleerlingen loopt terug.

De 'Scholenvisie Hof van Twente' geeft antwoord op de vraag hoe de kwaliteit van het onderwijs kan worden geborgd en voor de lange termijn kan worden verbeterd in relatie tot het dalend aantal leerlingen. In het huisvestingsplan dat onderdeel is van de scholenvisie is het lange termijnperspectief vertaald in een gewenst en realistisch onderwijsvoorzieningen aanbod voor het basisonderwijs.


Aanleiding voor het opstellen van de Scholenvisie is gelegen in de daling van het aantal leerlingen. Op dit moment heeft een aantal scholen al te maken met leegstand van lokalen. In de toekomst (2022) wordt dit naar verwachting aanzienlijk meer.
Diverse ontwikkelingen laten zien dat de inhoud en de financiering van het basisonderwijs in de komende jaren zouden kunnen veranderen. De gezamenlijke schoolbesturen en de gemeente denken met de opgestelde Scholenvisie vooruit en hebben het initiatief genomen voor het maken van een concept-plan, voor de spreiding van de scholen en de huisvesting daarvan, gericht op de middellange en lange termijn. De Scholenvisie Hof van Twente vormt een kader en geeft de grote lijn voor de te verwachten ontwikkelingen tot 2022/2032 weer.


Klik hier voor het gehele visiestuk.