Meer- & Hoogbegaafdheid

Van presteren naar leren

Gemiddeld 10% van de leerlingen heeft kenmerken van (hoog)begaafdheid. Deze leerlingen hebben ook recht op onderwijs dat aansluit bij hun talenten, interesses en capaciteiten.

Op alle scholen van stichting OPO Hof van Twente wordt het signaleren van begaafdheid systematisch aangepakt. De eerste signalen zijn mogelijk al zichtbaar een paar weken nadat een kind op school begonnen is. In het startgesprek rondom de zesde week worden eventuele signalen met ouders uitgewisseld. Maar begaafdheid kan ook op latere momenten zichtbaar worden, bijvoorbeeld aan de hand van Cito-scores of begaafdheidskenmerken. In alle gevallen gaan ouders, kind, leerkracht en mogelijk andere betrokkenen met elkaar in gesprek.  

In de kleutergroep worden begaafde kinderen uitgedaagd in de hoeken, met ontwikkelingsmaterialen en denksleutels. In de hogere groepen wordt leerstof die de leerling beheerst compact aangeboden, zodat er tijd overblijft voor verrijkende en verdiepende opdrachten. Op alle scholen is een ruim aanbod met uitdagende materialen aanwezig. Daarnaast worden projecten of complexe vraagstukken uitgevoerd met kinderen. Er wordt een uitdagend leerstofaanbod samengesteld, met als doel dat kinderen leren in de breedste zin van het woord. Leren om door te zetten, om creatief te denken en om te reflecteren op hun leerproces.

Binnen OPO Hof van Twente zijn drie begaafdheidsspecialisten werkzaam. Eén van hen is aangesteld als bovenschools coördinator meer- en hoogbegaafdheid. De expertise van deze specialisten kan ingezet worden bij observaties, signalering en/of het opstellen van een plan van aanpak.