Opleiders in de school

Onze stichting is sinds enige jaren gestart met opleidingsscholen. Dit houdt in dat de stichting een samenwerking is aangegaan met Saxion APO in Enschede/Deventer voor het concept Opleiden in de school (verder genoemd als OidS). Het OidS is erop gericht dat de samenwerking tussen basisscholen en de lerarenopleiding intensiever verloopt. Het is een krachtig samenwerkingsverband tussen de hogeschool Saxion en het werkveld. De visie vanuit Saxion en het Concept OidS is 'Iedereen leert'. Dit alles heeft als doel om samen goede leerkrachten op te leiden!
Opleiding
Een nauwe samenwerking tussen opleiding en opleidingsschool, schoolopleider, instituutsopleider (Enschede) en relatiebeheerder (Deventer), zorgt ervoor dat het† leren op de werkplek optimaal verloopt. Beide dragen zorg voor de kwaliteit van† de leeromgeving van de student door te zorgen voor een goede begeleiding en een goede werkplek. De vakdocenten worden regelmatig geraadpleegd voor de theoretische verdieping m.b.t. het opleiden en begeleiden. Voor de mentoren is er een continue professionele ontwikkeling door het werken met studenten, de schoolopleider en de instituutsopleider, wat weer leidt tot schoolontwikkeling. Opleiden in de school maakt het ook mogelijk dat leerkrachten zodanig worden opgeleid dat zij geen kloof meer ervaren tussen theorie en praktijk en dat er een doorlopende leerlijn gecreŽerd wordt in de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leerkrachten. Een goede samenwerking tussen opleiding en school maakt het mogelijk dat de leerkracht kan blijven leren in het kader van zijn persoonlijke ontwikkeling.

Opleidingsscholen
De studenten worden geplaatst op een opleidingsschool naar aanleiding van het gewenste aantal studenten. De plaatsing van de eerste-, tweede- en derdejaars gaat rechtstreeks via het stagebureau. De LIO'ers worden via het bestuur geplaatst. Bij voldoende studiepunten in het 3e jaar, mogen zij solliciteren op een school naar wens.
†De studenten worden in groepen geplaatst in overleg met de mentoren (groepsleerkrachten) en directie. Het is van belang dat de studenten in de propedeusefase stagelopen in alle bouwen. Wanneer hier niet aan tegemoet kan komen, is een overplaatsing naar een andere opleidingsschool mogelijk. Er is altijd nauw overleg ook met andere opleidingsscholen inzake het begeleiden van (zorg) studenten.
Op een opleidingsschool lopen studenten twee dagen per week stage. Ze worden gezien als aanstaand collega en worden volledig meegenomen in de dagelijkse gang van zaken binnen een school.

Verschillende rollen
Er zijn opgeleide schoolopleiders die de studenten begeleiden en die weten hoe de opleiding in elkaar zit en wat er van de student verwacht wordt. Voor Saxion APO Deventer zijn dat Carli Bergman en Marjolein Lambrechts en voor Saxion APO Enschede zijn dat Hester Pasman en Martine Wissink. Er zijn mentoren die de student goed kunnen coachen bij de uitvoering van de praktijkopdrachten. Het contact tussen de opleiding en de school wordt onderhouden door de relatiebeheerders (APO Deventer) en de instituutsopleider (APO Enschede), waardoor de afstemming tussen school en opleiding goed verloopt. In overleg met de mentor en/of schoolopleider worden lessen voorbereid en gegeven. Er zijn lesbezoeken door de schoolopleider op afspraak of spontaan. Daarnaast zijn er ook lesbezoeken met de instituutsopleider of relatiebeheerders . Twee lesbezoeken hebben een beoordelend karakter.

Ontwerpatelier
Tevens hebben de studenten, naast het geven van lessen, opdrachten die ze in de praktijk moeten uitvoeren.
†De studenten lopen in verschillende groepen stage, waardoor er veel mogelijkheden zijn om van en met elkaar te leren. Voor Saxion Enschede geldt dat studenten ontwerpateliers aangeboden krijgen. Van de twee dagen die de studenten op de basisschool aanwezig zijn, wordt binnen het Samen Opleiden een halve dag besteed aan het geven van ontwerpateliers op de basisschool. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de schoolopleiders. Tijdens deze ontwerpateliers wordt een koppeling gemaakt tussen de theorie en de praktijk. Om een voorbeeld te bekijken van de invulling van een ontwerpatelier volgens het Enschedese systeem, klik op de volgende link:† https://samenopleiden.lerendeleraren.nl/student/ontwerpatelier/
Diverse onderwerpen komen aan bod en welke dit zijn, is afhankelijk van het leerjaar van de verschillende studenten. Mogelijke onderwerpen kunnen zijn: voorlezen, het invullen van een lesvoorbereidingsformulier, werken met aanschouwelijk materiaal, differentiatie, het stellen van vragen, persoonlijke ontwikkeling enzovoort. Daarnaast is er ook veel inbreng vanuit de studenten om in te kunnen spelen op actuele situaties waarmee de studenten binnen de stagegroepen of school te maken hebben.

Opleidersdagen
Voor de schoolopleiders APO Enschede geldt, dat vijf dagen per jaar instituuts- en schoolopleiders bij elkaar komen om de samenwerking te bespreken en zo nodig te verbeteren (WOS-bijeenkomsten). Het ontwerpatelier is op deze dagen altijd een thema. Er worden inhouden vastgesteld, actualiteiten gedeeld en geÔntegreerd in activiteiten.
†De opleiders werken op deze opleidersdagen aan hun eigen ontwikkeling, aan de ontwikkeling van het curriculum en aan een optimale organisatie.
†Er is een plenair deel met bijvoorbeeld een inspirerende lezing of presentatie, er zijn agenda's voor groepen met een specifieke opdracht, er is intervisie of er zijn ontwerpateliers voor de lerarenopleiders. Twee keer per jaar sluiten bij deze bijeenkomsten ook bestuurders en directeuren aan.
Voor de schoolopleiders APO Deventer geldt, dat elke oids zijn kennis en vaardigheden bij houdt door deelname aan de Opleidersmiddagen, die drie maal per jaar plaatsvinden.
†Jaarlijks vindt in de maand april het jaarlijkse Congres van de Stedendriehoek plaats voor alle betrokkenen bij de Stedendriehoek: directeuren, opleiders, relatiebeheerders en bestuurders/stuurgroepleden.

Kwaliteitszorg Stichting OPO HvT
De schoolopleiders binnen de stichting leggen het functioneren van geplaatste studenten vast. Studenten met potentie worden nauwlettend in de gaten gehouden en benaderd in het schooljaar voorafgaand aan hun afstuderen (LIO). Wanneer 3e jaars studenten voldoende punten hebben, mogen zij zelf solliciteren naar een afstudeerplek. Naast dat zij een afstudeeronderzoek uitvoeren die bijdraagt aan de kwaliteit op schoolniveau, halen we (wanneer ruimte in de formatie) op deze manier ook kwaliteit binnen op stichtingsniveau. ††

Voor uitgebreidere informatie over het opleiden in de school vanuit Saxion APO Enschede/Deventer zie onderstaande links:
https://samenopleiden.lerendeleraren.nl/
https://www.opleidingsschooldestedendriehoek.nl/professionaliseren/opleidingsschool/