Missie en Visie

Scholen met lef!

Pluriform openbaar primair onderwijs in de Hof van Twente†

Visie bestuur: Scholen met lef!†


Onderscheidend vermogen
De scholen van OPO kenmerken zich door hun eigen, krachtige schoolconcept waarin zij zich onderscheiden van elkaar en van concurrerende scholen. Op de scholen wordt goed onderwijs gegeven waarbij er aandacht is voor het individu. Er is ruimte voor kinderen om hun talenten te ontdekken en kritisch denkvermogen te ontwikkelen. Het bestuur faciliteert de scholen het schoolconcept vorm te geven op verschillende manieren. †

Zorg voor leerlingen en personeel
De leerlingenzorg vormt de basis voor het ontwikkelen van kwalitatief goed onderwijs op de scholen. Het is belangrijk dat de directie en de interne begeleiders hierin ondersteund worden door het bovenschoolse zorgteam. †

Een school binnen OPO beschikt over een krachtige tandem bestaand uit de directie en de interne begeleiding. Deze tandem neemt het voortouw bij de zorg voor leerlingen en leerkrachten, want de leerkrachten zijn de drijvende kracht achter het ontwikkelen van het onderwijs. Het is belangrijk dat zij in hun kracht gezet worden. †

Daarnaast verwacht het bestuur een proactieve houding van het personeel ten aanzien van het welzijn van een leerkracht, klas of leerling. Door in een vroeg stadium te signaleren, kunnen er op tijd preventieve maatregelen genomen worden die excessen voorkomen. †

Een hoge pedagogische en didactische kwaliteit van het personeel bij OPO is essentieel. Er wordt eenduidig integraal en strategisch personeelsbeleid vormgegeven, waarbij er hiervoor veel aandacht is. †

Innovatie
Vanuit hun eigen schoolconcept ontwikkelen de scholen innovatief vermogen op de gebieden die aansluiten bij hun concept. Dit schoolconcept maakt het mogelijk duidelijke keuzes te maken, waardoor voorkomen wordt dat een school met alle winden meewaait.†

Het bestuur investeert jaarlijks in een klein aantal initiatieven, uit te voeren op alle 9 scholen, dat gezicht geeft aan de stichting OPO. De uitwerking van deze initiatieven kan afhankelijk van de visie van een school verschillen op schoolniveau. ††

ICT neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. Door tegelijkertijd innovatief en duurzaam ICT beleid te ontwikkelen, blijft de stichting voorop lopen met de nieuwste ontwikkelingen. Tegelijkertijd kan het gebruik maken van bepaalde software het personeel ontlasten bij het uitvoeren van hun taak. †

Internationalisering
De snel veranderende samenleving maakt aandacht voor internationalisering en wereldburgerschap onontbeerlijk. Op de scholen van OPO wordt Engels gegeven vanaf groep 1. Daarnaast zal deelname aan eTwinning of Erasmus+ projecten sterk gestimuleerd worden. Dit om het bewustzijn van een kind, dat het naast inwoner van zijn of haar woonplaats ook wereldburger is, te vergroten. †

Missie bestuur: Wij maken goed onderwijs

Het bestuur van OPO stimuleert de scholen hun onderwijs te ontwikkelen vanuit een krachtige, scherp gepositioneerde visie van de school. Het bestuur faciliteert de ontwikkeling richting goed onderwijs op de scholen en ondersteunt de ontwikkelbehoefte daar waar het kan. †

Er wordt ruimte gemaakt voor het ontwikkelen van talent en het leren van en met elkaar, OPO breed. Hiervoor is het nodig om in kaart te brengen wie over welke kwaliteiten beschikt binnen de organisatie, zodat er van elkaars kwaliteiten en talenten geprofiteerd kan worden. †

Binnen onze organisatie is het belangrijk een open houding te hebben naar elkaar. Op deze manier kunnen we van elkaar leren, elkaar ondersteunen en groeien naar een professionele leergemeenschap. †

Binnen deze leergemeenschap zijn we in staat elkaar feedback te geven en elkaar op die manier aan te spreken op het professioneel handelen. Het uitgangspunt is daarbij het gezamenlijk zorgdragen voor het realiseren van goed onderwijs. †

Belofte bestuur. Het bestuur zal:†
  • De scholen faciliteren, zodat ze in staat zijn hun schoolconcept vorm te geven en uit te dragen
  • Transparant communiceren - Activiteiten ontplooien gericht op het creŽren van een gevoel van eenheid binnen OPO
  • Jaarlijks investeren in innovatie
  • Zorgdragen voor helder beleid t.a.v. ICT, zorg, personeel, kwaliteit en financiŽn
  • Kwaliteiten van personeel in kaart brengen, met als doel te kunnen profiteren van elkaars competenties binnen OPO†